Νέο voucher 50.000 ανέργων και εργαζομένων σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις “πράσινες” δεξιότητες.

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε 25.000 άνεργους και 25.000 εργαζόμενους ηλικίας άνω των 18 ετών.

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση των ωφελουμένων σε τομείς της πράσινης οικονομίας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της Δράσης

  • Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα της πράσινης οικονομίας διάρκειας 80 ωρών.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (blended learning), δηλ. με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

1.Άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  •     Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  •     Να είναι άνω των 18 ετών
  •     Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

2.Εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  •    Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
  •    Να είναι άνω των 18 ετών
  •    Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως τα 400 € (5€/ ώρα κατάρτισης).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.