Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επεξηγεί το λόγο και τον τρόπο (ο Σκοπός Επεξεργασίας),για τον οποίο επεξεργαζόμαστε πληροφορίες και στοιχεία, που αφορούν δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (τα «Προσωπικά Δεδομένα»), καθώς και το χρονικό πλαίσιο της εν λόγω επεξεργασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 679/2016.

Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια λειτουργίας της ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης συλλέγει, διατηρεί και εν γένει επεξεργάζεται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, στοιχεία και πληροφορίες, που αφορούν δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, απλά ή/και ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα), τα οποία μάς παρέχετε ή με οποιονδήποτε τρόπο μάς γνωστοποιείτε κατά την υποβολή της αίτησης ή οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου έντυπου/δικαιολογητικού για τη συμμετοχή σας σε κάποιο από τα προγράμματά μας επαγγελματικής κατάρτισης και τις συναφείς εξετάσεις ή εν γένει στα πλαίσια επικοινωνίας σας με την Εταιρεία μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στα πλαίσια συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων και στα πλαίσια έκδοσης και χορήγησης εκ μέρους της Εταιρείας μας Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του εκάστοτε προγράμματος ή/και Βεβαιώσεων Συμμετοχής σας στις εξετάσεις ή/και στα πλαίσια χορήγησης σε εσάς πιστοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, στα πλαίσια των ανωτέρω συλλέγουμε, διατηρούμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Προσωπικά σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, οικογενειακή κατάσταση, ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης
 • Στοιχεία σας επικοινωνίας όπως διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο οικίας, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, κινητό τηλέφωνο, fax, email
 • Πληροφορίες πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, τραπεζικών λογαριασμών (ανάλογα με τον τρόπο τυχόν χρέωσης των υπηρεσιών μας, που έχετε επιλέξει καθώς και προκειμένου για την τυχόν καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων, στην περίπτωση που προβλέπεται)
 • Οικονομικά σας στοιχεία ως Ωφελούμενοι εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων κατάρτισης (π.χ. εκκαθαριστικά), αποδεικτικά προϋπηρεσίας, δελτία ανεργίας κλπ.
 • Οικονομικά στοιχεία εξωτερικών συνεργατών και συμβούλων μας στα πλαίσια καταβολής της αμοιβής τους για παρασχεθείσες υπηρεσίες προς την Εταιρεία μας.
 • Οικονομικά στοιχεία εκπαιδευτών που αμείβονται με ΑΠΥ, με τους οποίους η Εταιρεία μας συμβάλλεται στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων που αναλαμβάνει, στα πλαίσια καταβολής της αμοιβής τους για παρασχεθείσες υπηρεσίες εκπαιδευτή προς την Εταιρεία μας
 • Δεδομένα ειδικής κατηγορίας, όπως ιατρικές βεβαιώσεις και στα πλαίσια της υποχρέωσης τήρησης του ημερήσιου απουσιολογίου εκ μέρους μας, ήτοι για την καταγραφή δικαιολογημένης απουσίας σας ως Ωφελούμενου που συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης ή στα πλαίσια της διαχείρισης προσβασιμότητάς σας στα προγράμματα ως Ωφελούμενων ΑΜΕΑ.
 • Δεδομένα ειδικής κατηγορίας, σχετικά με ποινικές καταδίκες μόνο εάν προκύψει ειδική περίπτωση στο πλαίσιο παροχής της Εταιρείας μας κάποιου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες αυτών των κατηγοριών.

 

Σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

Επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα κατά την υποβολή της αίτησης ή οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου έντυπου/δικαιολογητικού για τη συμμετοχή σας σε κάποιο από τα προγράμματά μας επαγγελματικής κατάρτισης και τις συναφείς εξετάσεις ή εν γένει στα πλαίσια επικοινωνίας σας με την Εταιρεία μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στα πλαίσια συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων και στα πλαίσια έκδοσης και χορήγησης εκ μέρους της Εταιρίας μας Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του εκάστοτε προγράμματος ή/και Βεβαιώσεων Συμμετοχής σας στις εξετάσεις ή/και στα πλαίσια χορήγησης σε εσάς πιστοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων και και ιδίως για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Κατά το στάδιο ελέγχου της αίτησής σας για συμμετοχή σας σε πρόγραμμα κατάρτισης,
 • για να εκδίδουμε και να σας αποστέλλουμε τυχόν λογαριασμούς για παρασχεθείσες υπηρεσίες,
 • για να σας παρέχουμε υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας και τις ανάγκες σας,
 • για επικοινωνία για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο της εκπαίδευσής σας,
 • για την εκτέλεση διαδικασίας είσπραξης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών σας που θα προκύψουν στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.
 • για τη διαδικασία τυχόν καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων, στην περίπτωση που προβλέπεται από τη συμμετοχή σας σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Διαμόρφωση «προφίλ»

Εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τη σχετική «Δήλωση συγκατάθεσης ή άρσης της συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων» αποθηκεύουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών μας κατά την παροχή των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και προβαίνουμε σε επεξεργασία τους, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ενημερωθούμε για την εμπειρία σας από την παρακολούθηση των προγραμμάτων μας και διαμορφώνοντας το «προφίλ» σας, βάσει των ενδιαφερόντων σας, να μπορούμε να σάς προτείνουμε εξατομικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσω σχετικής διαφημιστικής επικοινωνίας, που προσαρμόζεται και ταιριάζει με τις ανάγκες, τις προτιμήσεις σας και τις δεξιότητές σας, που έχουμε διαγνώσει κατά τη διαμόρφωση του «προφίλ» σας.

 • Αποτροπή και διαχείριση απάτης

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούς αποτροπής και διαχείρισης πιθανών περιστατικών απάτης. Επιπλέον μπορεί να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την διάπραξη αδικημάτων εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, δηλαδή για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων μας, των Ωφελούμενων και των εργαζομένων/συνεργατών μας.

 • Προώθηση – Διαφήμιση

Εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τη σχετική Φόρμα Συγκατάθεσης, η Εταιρεία, εκτός της ανωτέρω περίπτωσης διαμόρφωσης «προφίλ» και ασχέτως αυτής, δύναται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω επιπλέον σκοπούς:

 • Για διαφήμιση, προώθηση υπηρεσιών και εν γένει προγραμμάτων μας επαγγελματικής κατάρτισης,
 • για συμμετοχή σε διάφορες προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας.
 • Νόμιμες Υποχρεώσεις - Αξιώσεις

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών
 • για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παράστασης και συμμόρφωσής ενώπιον εποπτικών/ελεγκτικών αρχών της ημεδαπής και εφόσον απαιτείται, της αλλοδαπής.
 • Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί μας και εν γένει συνεργάτες και προστηθέντες μας, μεταξύ των οποίων και εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν αντίστοιχα δεσμευτεί με αυστηρούς όρους τήρησης και προάσπισης της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των δεδομένων σας.

Ιδίως τέτοια πρόσβαση δύνανται να αποκτήσουν :

-εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας που μάς παρέχουν λογιστικές ή νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες εν γένει, υπηρεσίες πληροφορικής, μηχανογράφησης, υπηρεσίες ιστοσελίδας, ιδίως στα πλαίσια καμπάνιας μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες τηλεκατάρτισης, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας/ιατρού εργασίας κλπ.

-εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν υπηρεσίες έρευνας ή/και διαφήμισης, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,

-Δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλα πρόσωπα που είναι αναγκαία για το δικαστικό ή εξώδικο χειρισμό απαιτήσεων της Εταιρίας μας

-Δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή ή ο εκάστοτε Δικαιούχος φορέας της Δράσης, όπου εντάσσονται τα επιδοτούμενα προγράμματα, ο ΕΟΠΠΕΠ, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εποπτεύουσες και ρυθμιστικές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη δεσμευτική για την Εταιρεία μας, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις εποπτικές και κανονιστικές της υποχρεώσεις και εν γένει τις υποχρεώσεις της από τη νομοθεσία.

 • Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Ο χρόνος που διατηρούμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας εξαρτάται από το χρόνο ισχύος της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, καθώς και από την υποχρέωση της Εταιρείας να εφαρμόζει το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν/καταστραφούν με την πάροδο της εκάστοτε συμβατικής ή νόμιμης περιόδου διατήρησης, αναλόγως του σκοπού επεξεργασίας, η οποία με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο, δεν μπορεί να ξεπερνά τα πέντε (5) έτη μετά τη λήξη ή λύση της συνεργασίας μας, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια τα στοιχεία σας θα διαγράφονται/καταστρέφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους, στα πλαίσια συμμετοχής σας σε κάποιο νέο πρόγραμμα κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς οποιαδήποτε στιγμή.

Σε περιπτώσεις όπου η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την προστασία νομίμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, η ως άνω προθεσμία των πέντε (5) ετών παρατείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου όπου τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους παραπάνω σκοπούς.

Τα δικαιώματά σας

Η Εταιρεία διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε.

Έχετε δικαίωμα:

 1. Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες ως προς το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποστέλλονται, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσής τους, βάσει της μεταξύ μας σύμβασης ή του νόμου, την προέλευσή τους, εάν δεν τα έχουμε συλλέξει από εσάς, καθώς και να λάβετε πληροφορίες για την ύπαρξη τυχόν αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ.
 2. Να ζητήσετε άμεση διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 3. Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση ή υπεράσπισή μας απέναντι σε νομικές αξιώσεις.
 4. Με την ανωτέρω επιφύλαξη, να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
 5. Να ζητήσετε φορητότητα των δεδομένων σας. Δηλαδή να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την διαβίβασή τους σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
 6. Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είτε ακολουθώντας τη σχετική επιλογή που παρέχεται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε είτε με δήλωση που θα στείλετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας μας. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας παρέχονται κατωτέρω.

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Λεωφ. Κηφισίας 1-3

Τ.Κ. 11523 Αθήνα

Τηλ. 2106475600

Fax: 2106475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός Κύπρου αρ. 73 – Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 12133

Υπόψη: Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Διεύθυνση / Email: data.privacy@synergykek.gr