Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση  που αφορά το Προσωπικό Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας (εργαζόμενος σε εταιρεία security, φύλακας κλπ.) πρέπει να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα από το Κ.Ε.Μ.Ε.Α..

Η SYNERGY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΚΔΒΜ ΑΕ διαθέτει πιστοποίηση από το ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας) για τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων που απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν μέσω εξετάσεων, προκειμένου να λάβουν Άδεια Εργασίας ως Προσωπικό Ασφαλείας (Security).

Στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με σκοπό την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Η Βεβαίωση αυτή είναι απαραίτητη για την απόκτηση Άδειας Εργασίας ως Προσωπικό Ασφαλείας (Security).

Δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια έχουν απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου), οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, Έλληνες ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι άνω των 18 ετών.

Η κατάρτιση  περιλαμβάνει 105 διδακτικές ώρες με τη μέθοδο του e-learning (σύγχρονη τηλεκατάρτιση).

Η συμμετοχή στα τμήματα που δημιουργούνται είναι με βάση σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων, ενώ δημιουργούνται συνεχώς νέα ταχύρυθμα τμήματα.

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 230 ευρώ.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κ.Ε.Μ.Ε.Α. απαιτείται επιπλέον παράβολο 50 ευρώ.