ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δράση: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άμεση έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης για τους  συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα από το ΚΕΚ SYNERGY στις Περιφερειακές Ενότητες:

  • Δυτικού Τομέα Αθηνών
  • Κεντρικής Μακεδονίας

Ωφελούμενοι: οι συμμετέχοντες σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξης τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, με 100 ώρες  κατάρτιση στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες) και 20 ώρες κατάρτιση στην «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής  που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Για το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να επισκεφτείτε το
https://www.voucher.gov.gr

Πληροφορίες

Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών:  Αθήνα: 2105786226 – Κατερίνη: 2351077690