Πρόγραμμα voucher στον Τουρισμό για άνεργους νέους έως 29 ετών. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η δράση περιλαμβάνει:
-Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
-Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (α’ φάση: 200 ώρες και β’ φάση: 220 ώρες).  Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α’ και β’ φάση) δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
-Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση.
-Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 220 ωρών πρακτικής άσκησης).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι νέοι έως 29 ετών και ειδικότερα
Α. όσοι είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤEI, θα πρέπει:
i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου/ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ii. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους (ημερολογιακά).
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
iv. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
v. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β.  όσοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει:
i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.
ii. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους (ημερολογιακά).
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
v. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από 11 Μαρτίου έως και 10 Απριλίου 2016.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:
α) 2.458€ για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
β) 2.248€ για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Για το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να επισκεφτείτε το
http://insete-training.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210.5786226 για προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο Περιστέρι.

Για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο παράρτημά μας στην Κατερίνη μπορείτε να καλείτε στο 23510.77690.