Πρόγραμμα Voucher για ανέργους 29 - 64 ετών. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η δράση περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 500 ωρών. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, με στόχους α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξής / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του του προγράμματος κατάρτισης.
  • Δύο φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση  της πρακτικής άσκησης).

Η δράση διαρθρώνεται στους ΚΛΑΔΟΥΣ που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι: ΕΜΠΟΡΙΟ, LOGISTICS, ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι από 29 έως 64 ετών και ειδικότερα

Α.  όσοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής  και  δευτεροβάθμιας θα πρέπει:
I. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης  (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, και τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/ Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών
II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 έως και 31.12.1987
III. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Β. όσοι είναι «απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ /ΤEI, θα πρέπει:
I. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 έως και 31.12.1987
III. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
IV. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από 1/12/2016 έως και 30/12/2016.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

α) Για την θεωρητική κατάρτιση: 600€ (120ώρες x 5€/ώρα)
β) Για την πρακτική άσκηση:      2.000€ (500ώρες x 4€/ώρα)

Για το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να επισκεφτείτε το
https://www.voucher.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και για την αίτηση συμμετοχή σας  μπορείτε να καλείτε:

  • Για τα προγράμματα που  θα υλοποιηθούν στο Περιστέρι, στο 2105786226.
  • Για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην Κατερίνη, στο 2351077690.