Πρόγραμμα Voucher για ανέργους 18 - 24 ετών. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΧΟΥΝ 

α) άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 έως 24 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και οι οποίοι θα πρέπει

i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

iv. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

v. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

β) άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι οποίοι θα πρέπει

i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

iv. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

v. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Ειδικότερα η δράση περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 120 ωρών για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 420 ωρών για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 380 ωρών για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 ωρών πρακτικής άσκησης για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 200 ωρών για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ).

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

α) 2410€ για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ

β) 2240€ για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Για το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να επισκεφτείτε το
https://www.voucher.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε:

  • Για τα προγράμματα που  θα υλοποιηθούν στο Περιστέρι, στο 2105786226.
  • Για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην Κατερίνη, στο 2351077690.
  • Για τα προγράμματα που  θα υλοποιηθούν στο Χανιά, στο 2821086720.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης