Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Π.Ε.Δ.Υ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για
το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το ΚΕΚ SYNERGY συμμετέχει στη Δράση «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» του Υπουργείου Υγείας (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.).

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας. Μέσω της δράσης αναμένεται να ωφεληθούν 1.200 άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ ή ισοδύναμου ιδρύματος.

Η δράση περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών.
  • Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ (ΝΜΥ και ΤΜΥ) διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής & πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 7.800 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

 α) 1.560€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τη θεωρητική κατάρτιση,
β) 6.240€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την πρακτική άσκηση.

Δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν:

Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) πτυχιούχοι AEI-TEI, και συγκεκριμένα ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής, Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν αυτοί λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

  • Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Αυτό σημαίνει ότι εάν υποβληθούν ψευδή στοιχεία, σε ότι αφορά τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, πέραν της αυτόματης απόρριψης της αίτησης, θα υπάρχουν και οι προβλεπόμενες νομικές κυρώσεις
  • Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

* Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια και Νομό, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων έληξε την Δευτέρα 28/07/2014 και ώρα 24:00.

Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στις 26/09/2014! Οι ωφελούμενοι θα πρέπει το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Για το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης και την υποβολή «αίτησης συμμετοχής» μπορείτε να επισκεφτείτε το http://www.voucher.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210.5786226 για προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο Περιστέρι.
Για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στα παραρτήματά μας στην Κατερίνη και τα Χανιά μπορείτε να καλείτε στο 23510.77690 και 28210.86720 αντίστοιχα.