Κατάρτιση ανέργων-επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Κατάρτιση ανέργων - επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας
(βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το ΚΕΚ SYNERGY συμμετέχει στη Δράση «Κατάρτιση ανέργων - επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης νέων ανέργων γιατρών, νοσηλευτών, λοιπού οικονομικού-διοικητικού προσωπικού νοσοκομείων και γενικότερα επαγγελματιών υγείας, πάνω σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση της λειτουργίας Μονάδων Υγείας). Μέσω της δράσης αναμένεται να ωφεληθούν 1.300 άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ.

Η δράση περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών.
  • Πρακτική άσκηση σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Νοσοκομείων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής.

Δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν:
Άνεργοι AEI-TEI, επαγγελματίες υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν αυτοί λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

  • Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
  • Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

* Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής & πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 7.500 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
α) 1.500€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τη θεωρητική κατάρτιση,
β) 6.000€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την πρακτική άσκηση.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων έληξε στις 20/12/2013.

Τα αποτελέσματα για τη συμμετοχή στην πρόσκληση αναρτήθηκαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! οι επιλεγέντες - ωφελούμενοι θα πρέπει μέχρι την 31/05/2014 να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Για το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης και τη λίστα των ωφελουμένων μπορείτε να επισκεφτείτε το http://www.voucher.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210.5786226 για προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο Περιστέρι.
Για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο παράρτημά μας στα Χανιά μπορείτε να καλείτε στο  28210.86720.