Όραμα - Αποστολή

Όραμά μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών κατάρτισης με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Αποστολή μας είναι η δυναμική προσαρμογή και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας, η ενίσχυση της απασχολησιμότητας, η προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην απασχόληση, η καλλιέργεια κουλτούρας δια βίου μάθησης, η πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.

Η ποιότητα των δράσεων διασφαλίζεται με την αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων, εργαλείων νέας τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας αλληλεπιδραστικού υλικού, τη συνεργασία με εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη, τη συμβουλευτική υποστήριξη και επαγγελματική καθοδήγηση των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας μέσω της λειτουργίας του Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση, το οποίο συνεργάζεται συστηματικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες απασχόλησης.

Οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που ακολουθούμε επιδιώκουν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά την αποστολή μας και να μετατρέψουν το όραμα σε πράξη. Για το σκοπό αυτό εστιάζουμε σε ουσιώδεις τομείς όπως:

  • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης.
  • Η ουσιαστική στήριξη των καταρτιζομένων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητά τους και της εργασιακής τους ενσωμάτωση.
  • Η κατάρτιση σε δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
  • Η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών και συνεργατών μας και η εξασφάλιση φιλικού, οικείου και δημιουργικού περιβάλλοντος εργασίας.
  • Η προσωποκεντρική προσέγγιση εφαρμόζοντας εξατομικευμένες δράσεις και δίνοντας έμφαση στις πραγματικές ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων.
  • Η ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, οργανισμούς και εταιρείες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και εργαλείων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων που διατρέχονται στο σύνολό τους από τις ακόλουθες αρχές: Διασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης, Ισότητα ευκαιριών, Ρεαλιστική στοχοθέτηση.