Διακρατικές συνεργασίες και Συναφείς δραστηριότητες

Διακρατικές συνεργασίες

Ο φορέας μας αναπτύσσει διακρατικές συνεργασίες και στρατηγικές συμμαχίες  με ευρωπαϊκούς φορείς, οργανισμούς και εταιρείες με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και εργαλείων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. 

Λοιπές δραστηριότητες

  • Εκπόνηση ερευνών και μελετών
  • Συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα - Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
  • Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων