Συμβουλευτική - Καθοδήγηση - Προώθηση στην απασχόληση

Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση

To ΚΕΚ SYNERGY διαθέτει γραφείο προώθησης στη απασχόληση στελεχωμένο με έμπειρους συνεργάτες για την αποτελεσματική σύνδεση των καταρτιζομένων με την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα το γραφείο προώθησης στην απασχόληση αναλαμβάνει:

  • Την καταγραφή του επαγγελματικού προφίλ κάθε καταρτιζόμενου
  • Τη συμβουλευτική υποστήριξη και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της κατάρτισης
  • Την παρακολούθηση της εργασιακής εξέλιξης των καταρτιζομένων

Παράλληλα, συνεργάζεται με πλήθος επιχειρήσεων και οργανισμών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον είτε για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης  είτε για απασχόληση προσωπικού, με σκοπό τη διασύνδεση προσφοράς – ζήτησης εργασίας.

Μέσω των υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης επιδιώκεται η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των  ωφελουμένων και η προετοιμασία τους για την τοποθέτηση σε θέσεις απασχόλησης ή για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η επαγγελματική συμβουλευτική πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματικούς συμβούλους, με στόχο τη σκιαγράφηση του επαγγελματικού προφίλ κάθε ωφελούμενου μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης των αναγκών, αποτίμησης του προσωπικού και επαγγελματικού παρελθόντος, καθορισμού των επαγγελματικών στόχων και παροχής ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης για θέματα που αφορούν στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας. Μέσω της επαγγελματικής συμβουλευτικής διερευνάται το είδος των καθηκόντων – εργασιών που ανταποκρίνονται καλύτερα στο προφίλ και στις επιθυμίες κάθε ωφελούμενου σε συνδυασμό με τις δεξιότητες – ικανότητες που διαθέτει.