Δράσεις κατάρτισης

Η SYNERGY επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ποιότητα και αξιοπιστία στην εκπαίδευση αναλαμβάνει:

  • Την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού.
  • Τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ανέργων, σε σχέση με τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που πρέπει να αποκτηθούν.
  • Το σχεδιασμό σύγχρονων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης άμεσα συνδεδεμένων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων, και συνυφασμένων με τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου.
  • Την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αξιοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, εργαλεία νέας τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας αλληλεπιδραστικό υλικό.
  • Την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης των προγραμμάτων.
  • Την παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων καταρτιζομένων, σε θέματα που αφορούν στην ένταξη στην αγορά εργασίας.
  • Την υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΛΑΕΚ μέσω του Ο.Α.Ε.Δ.