Πολιτική Ποιότητας

Η SYNERGY εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008.

Η πολιτική ποιότητας που επέλεξε η εταιρεία στοχεύει:

- στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση υψηλής ποιότητας δράσεων κατάρτισης,
- στην ουσιαστική στήριξη των καταρτιζομένων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους και στη μέγιστη δυνατή προώθηση των καταρτισθέντων ανέργων στην απασχόληση,
- στη διαρκή βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών, 
- στην αναβάθμιση της οργάνωσης των εργασιών της,
- στη διεύρυνση του γνωσιολογικού επιπέδου των στελεχών της μέσω διαδικασιών αναγνώρισης και κάλυψης των επιμορφωτικών αναγκών τους.